Direct contact +31 26 446 1400 nl | en

GROEN, DUURZAAM, AMBITIEUS EN NIEUW

PARK15 | Groen, duurzaam, ambitieus en nieuw

Groen, duurzaam, ambitieus en nieuw! Dat zijn kernwoorden die Park15 Logistics het beste omschrijven.

Het bedrijvenpark is onderscheidend doordat doorlopend wordt geïnvesteerd in nieuwe duurzame oplossingen. Hierbij kunt u denken aan: innovatieve energiesystemen middels zonnepanelen en de verbinding met een windmolenpark, koude- en warmte opslagvoorzieningen, energiebesparende maatregelen en een zo efficiënt mogelijke exploitatie met betrekking tot energie.

Daarnaast is er aandacht voor inpassing in het omliggende landschap, de openbare structuur en de hoogwaardige en evenwichtige basisstructuur.
Park15 Logistics doet er alles aan om haar ambities waar te maken. Onze ontwikkelingen zijn tijdloos en behouden hun waarde op lange termijn.

Wij begrijpen dat flexibiliteit belangrijk is en denken in elk proces graag met u mee. Park15 Logistics richt zich op zowel ondernemers, retailers, logistieke dienstverleners als verladers.

Wilt u meer informatie over het ontwikkelen van een bedrijfsgebouw of hoogwaardig distributiecentrum op Park15 Logistics, voel u dan vrij om contact met ons op te nemen. Wij kijken naar alle voorwaarden en stellen u optimaal op de hoogte. Wel zo handig voor u als ondernemer om meteen te weten wat de mogelijkheden zijn.

PARK15 | Toonbeeld van een landelijk ingericht terrein

PARK15 | Bestemmingsplan met ruime mogelijkheden

Bedrijventerrein Park15 Logistics is onderdeel van de gemeente Overbetuwe en valt binnen het vigerende bestemmingsplan “De Nieuwe Rietgraaf”. Dit bestemmingsplan is door de raad van de gemeente Overbetuwe vastgesteld op 26 januari 2010 en onherroepelijk verklaard op 1 maart 2012. 

Samenvatting van de bestemming:
Op basis van de plankaart behorende bij het bestemmingsplan heeft de uitgeefbare bedrijfsgrond de enkelbestemming “bedrijventerrein”. Voornamelijk het noordelijke deel van het bedrijventerrein heeft tevens de dubbelbestemming “Waarde en Archeologie”.

Ten aanzien van de bij het bestemmingsplan behorende planregels wordt gesteld dat de voor “bedrijventerrein” aangewezen gronden onder andere zijn bestemd voor:
  • het uitoefenen van bedrijven/bedrijvigheid die voorkomen/voorkomt in de milieucategorieën 1 tot en met 4.2, zoals staat vermeld in de bij de planregels behorende “Lijst van bedrijfsactiviteiten”, alsmede voor bedrijven die beoordeeld naar de concrete bedrijfsactiviteit en invloed op de omgeving van het bedrijventerrein gelijk te stellen zijn met genoemde bedrijven;
  • productiegebonden detailhandel
  • niet zelfstandige kantoren, als onderdeel van de bedrijven, mits het kantooraandeel niet meer bedraagt dan 40% van de bedrijfsvestiging.
De bedrijfsgronden met de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie” zijn bestemd voor de bescherming van archeologische waarden. Een nadere omschrijving van deze bestemming treft u in artikel 12 van de bij het bestemmingsplan horende planregels.

Het minimale bouwpercentage per bouwperceel bedraagt 40%. De richting van de voorgevel dient evenwijdig aan de ontsluitingsweg te liggen. Er zijn per bouwperceel maximaal 2 inritten met elk een breedte van maximaal 9 meter toegestaan, met dien verstande dat de inritten minimaal 50 meter uit elkaar liggen.

De maximale bouwhoogtes variëren van 12 tot en met 28 meter. Raadpleeg de plankaart om de exacte bouwhoogtes per geselecteerd gebied te kunnen zien. Bovenstaande betreft een samenvatting van de bestemming op het bedrijventerrein. Raadpleeg de volgende bijlagen om het complete bestemmingsplan met haar planregels in te zien:
  • Plankaart bestemmingsplan “De Nieuwe Rietgraaf”  (klik hier);
  • Planregels bestemmingsplan “De Nieuwe Rietgraaf” (hier te zien).

Groene en duurzame regio

Park15 heeft de ambitie om hét nieuwe voorbeeld te worden voor de nieuwe generatie duurzame bedrijventerreinen binnen Nederland.

Belangrijke doelstelling is het creëren van een tijdloos karakter met behoud van waarde op de lange termijn, mede doordat de kwaliteit door intensief beheer op peil blijft.

Daarnaast ligt de focus op veiligheid, kwalitatief goede verkeersontsluitingen, milieuvriendelijkheid met een reëel ambitieniveau voor zorgvuldig ruimtegebruik en een goede beeldkwaliteit, die zorgvuldig is ingepast in haar directe omgeving met groen en water en stimulerend is voor aantrekkelijk openbaar leven op straat.

PARK15 | Architectuur met zorg en samenhang

Met veel zorg wordt er bij de ontwikkeling van Park15 rekening gehouden met de beeldkwaliteit en architectuur van de gebouwen die er komen. Park15 Logistics kent een goede beeldkwaliteit doordat er samenhang is gecreëerd tussen de verschillende aspecten, zoals de ruimtelijke structuur, identiteit en belevingswaarde. 

Het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan voor Park15 Logistics is gemaakt door een samenwerking tussen Op ten Noort Blijdenstein architecten en adviseurs en H+N+S landschapsarchitecten.

Het bedrijvenpark is het toonbeeld van een landelijk ingericht terrein en is dan ook integraal ontworpen met het landschapspark de Danenberg.

Het beeldkwaliteitsplan (hier te lezen en te downloaden als PDF) is volledig geactualiseerd en vastgesteld op 1 september 2015.

Contact

Wenst u in contact te komen met Park15 Logistics? 

Contactpersoon
Bart Franssen
M +31 617 35 82 04
Email Bart

Meer informatie

Park 15 Logistics
Zijpendaalseweg 53A
6814 CD Arnhem
T  +31 26 4461400
info@park15logistics.com